ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນບັນຊີສະມາຊິກ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະຫມັກເປັນສະມາຊິກກ່ອນ ທ່ານຈີ່ງສາມາດເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ ລາຍລະອຽດຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້ຂັ້ນຕອນທີ 2ຂັ້ນຕອນທີ 3ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກດ້ວຍມືຖື.