ວິທີຕິດຕາມສະຖານະການສັ່ງຊື້-ສິນຄ້າ

Step 1


Step 2


Step 3

Status "if the operation"


Step 4

Status "payments're already buy"


Step 5

Status "shipped"


Step 5

Status "cancel purchase"

ວິທີຕິດຕາມສະຖານະການສັ່ງຊື້-ສິນຄ້າ ແບບມືຖື