ແຈ້ງການ: ເນື່ອງຈາກດ່ານຈີນກວດເຄື່ອງລະເມີດລະຂະສິດເຄັ່ງ ອີກຮອບ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມາບໍ່ປົກກະຕິໃນຊ່ວງນີ້ ຂໍອະໄພມາຍັງນະທີ່ນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າລູກຄ້າເຫັນໃຈພວກເຮົາດ້ວຍ!