ແຈ້ງການ: ຂໍອາໄພນໍາລູກຄ້າທຸກຄົນ ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງອາດມາຊ້າ ເພາະພາສີຈີນກວດເຄັ່ງໃນຊ່ວງນີ້ ອາດຈະມີບາງສິນຄ້າໄດ້ແກ່ຍາວການຮັບເຄື່ອງ ຫວັງວ່າລູກຄ້າທັງຫລາຍຈະເຫັນໃຈດ້ວຍ.
Loading...