ແຈ້ງການ: ເນື່ອງຈາກວັນກຸດຈີນຊິມາເຖິງນີ້, ເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊືສິນຄ້າຈາກທົ່ວປະເທດຈີນແມ່ນຢຸດຊົ່ວຄາວຕັ້ງແຕ່ມືນີເຖິງວັນທີ 6 ກຸມພາ, ສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານສັ່ງເຄື່ອງມືນີ້ຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງປະມານ ທີ່ 15 ກຸມພາ! ຂໍຂອບໃຈ.