ແຈ້ງການສໍາຄັນ: ກ່ຽວກັບການປັງປູງເງືອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ຂໍໃຫ້ລຸກຄ້າ Khaisong.com ທຸກທ່ານອ່ານລະອຽດນໍາກັນ!

www.khaisong.com/notice