Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ(Sat): 9:00-12:00

ຂໍ້ຕົກລົງ&ເງືອນໄຂບໍລິການ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການບໍລິການກັບ Khaisong.com

                    ກ່ອນສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແລະ ດຳເນີນການສັ່ງຊື້ກະລຸນາອ່ານເນື້ອໃນໄດ້ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດ.

            ພາຍຫຼັງທີ່ລູກຄ້າສະໝັກເປັນສະມາຊິກ Khaisong.com ຖືວ່າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການບໍລິການສະບັບນີ້ ແລ້ວ.

1.     ຂອບເຂດ:

 • Khaisong.com ເປັນເວັບໄຊຕົວແທນຈັດຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກ ເວັບໄຊ Taobao.com 1688.com jd.com ແລະ ຊອກແຫຼ່ງສິນຄ້າຈາກ ສປ ຈີນ. Khaisong.com ບໍ່ແມ່ນເວັບໄຊ ຂາຍສິນຄ້າໂດຍກົງ, ສະນັ້ນ ຂອບເຂດໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະໜອງການບໍລິການໃນການຊ່ວຍຊອກຫາ ຫຼື ຈັດຊື້ສິນຄ້າ ຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂາຍສົ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 • ພວກເຮົາເປັນງຕົວແທນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ, ສະນັ້ນ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຂາຍ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຊ່ວຍລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ.
 • ໃນກໍລະນີສິນຄ້າມີບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຮັກສາໃບຮັບປະກັນສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ດີ ແລະ ຖ້າຢູ່ໃນຊ່ວງຮັບປະກັນ, ຜູ້ຂາຍຈະປ່ຽນສິນຄ້າໃຫ້ຄືນ ຫຼື ສົ່ງສິນຄ້າຄືນໃຫ້, ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເປັນຊື່ກາງໃນການຕິດຕໍ່ເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍ ໃຫ້ທ່ານສຸດຄວາມສາມາດ.  ແຕ່ທາງເຮົາຈະບໍ່ຮັບປະກັນ ວ່າ ຜົນເຈລະຈາຈະອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼືບໍ.
 • ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຂາຍຕົກລົງປ່ຽນ  ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ມີບັນຫາໃຫ້, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີບັນຫາກັບຄືນປະເທດຈີນຫາຜູ້ຂາຍ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນ ໃນການຂົນສົ່ງກັບປະເທດຈີນຫາຜູ້ຂາຍເອງທັງໝົດ.

 2.         ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດຕ່າງໆ

   2.1 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຊື້:

 • ຫຼັງຈາກລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສັ່ງຊື້ຜ່ານ Khaisong.com ແລະ ຊໍາລະເງິນແລ້ວ, ພາຍໃນມື້ໜຶ່ງພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ທ່ານທັນທີ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຈະຈັດຊື້ສິນຄ້າໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ; ເພາະວ່າມັນຂື້ນກັບຜູ້ສະໜອງ(ຜູ້ຂາຍ)ວ່າມີສິນຄ້າຫຼືບໍ່.
 • ຫຼັງຈາກຈັດຊື້ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ຂາຍຈະສົ່ງສິນຄ້າໄປຫາສາງຮັບເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ ສປ ຈີນ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 2-7 ມື້;
 • ຫຼັງຈາກຮັບເຄື່ອງຢູ່ ສາງ ສປ ຈີນ ແລ້ວພວກເຮົາຈະກວດເຊັກ, ແພັກ ແລະ ສົ່ງເຄື່ອງມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທ່ານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຂົນສົ່ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາ 5-7 ມື້.;
 • ພາຍຫຼັງທີ່ເຄື່ອງຮອດລາວ ແລະ ກວດເຊັກເຄື່ອງເຂົ້າສາງຂາຍສົ່ງແລ້ວ, ທາງເຮົາຈະມີຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມວແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ. ສະມາຊິກ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ (ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກສະມາຊິກ) ທີ່ເຂົ້າມາຮັບເຄື່ອງ, ຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າຕົນເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບສິດຈາກເຈົ້າຂອງເຄື່ອງ ແລະ ຕ້ອງກວດເຊັກເຄື່ອງໃຫ້ລະອຽດກ່ອນເຊັນຮັບເຄື່ອງ ເພາະວ່າຫຼັງຈາກທີ່ມີການເຊັນຮັບເຄື່ອງແລ້ວ ຖ້າຫາກເກີດມີກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງບໍ່ຄົບ ຫຼື ມີບັນຫາພາຍຫຼັງ ທາງພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາທີເກີດຂື້ນທັງໝົດ; ນັບຈາກວັນທີ ເຄື່ອງມີສະຖານະພ້ອມສົ່ງແລ້ວ ພາຍໃນໜື່ງເດືອນ ຖ້າຫາກລູກຄ້າຍັງບໍ່ມາພົວພັນເອົາເຄື່ອງ, ກໍລະນີເກີດເຄື່ອງເສຍ ຫຼື ຫາບໍ່ເຫັນ ທາງເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ.
 • ລາຍລະອຽດລາຄາ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງການຂົນສົ່ງແຕ່ລະວິທີ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຄູ່ມືນໍາໃຊ້, ວິທີ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງ Khaisong.com ຈະບໍ່ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ເລື່ອງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ, ເຄື່ອງເສຍຫາຍໃນເວລາຂົນສົ່ງ, ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ, ພາສີ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງນັ້ນໆ. ພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ໃນການຕອບບັນຫາດ້ານຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

    2.2 ເງື່ອນໄຂໃນການຊຳລະເງິນ

 • ຮູບແບບການຊຳລະເງິນ:   ສະມາຊິກຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າກ່ອນ 100% ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການຊຳລະດ້ວຍເງິນສົດທີ່ຫ້ອງການ khaisong.com  ຫຼື ໂອນຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກ່ອນ ແລ້ວທາງ khaisong.com ເຮົາຈງຈະດຳເນີນການຈັດຊື້ໃຫ້ໄດ້ (ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊໍາລະເງິນເຂົ້າເບິ່ງທີ່ www.khaisong.com/fee-payment);
 • ຮູບແບບການຮັບເຄື່ອງ: ພາຍຫຼັງທີ່ເຄື່ອງມາຮອດສາງ khaisong.com ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນຮັບເຄື່ອງໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງຊຳລະຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ (ຫຼື ຄ່ານໍ້າໜັກ) ກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດນຳເຄື່ອງອອກຈາກສາງຂາຍສົ່ງໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ນໍ້າໜັກ ຫຼື ບໍລິມາດຕົວຈິງຂອງເຄື່ອງ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງທີ່ http://www.khaisong.com/shipping-delivery ).
 • ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ່າງແຂວງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງລົດ ຫຼື ທາງເຮືອບິນ ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ້ອງຊໍາລະ (1) ຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ (ຫຼືຄ່ານໍ້າໜັກ), (2) ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງຮອດຄິວລົດ; (3) ຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນ (ນະຄອນຫຼວງ-ແຂວງນັ້ນໆ) ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະເກັບຕາມອັດຕາ (ບໍ່ບວກເພີ່ມ) ຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງພາຍໃນ(ອາດມີການປ່ຽນແປງສະເພາະອິງຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ໃຫ້ຄົບເສຍກ່ອນ, ທາງ khaisong.com ຈຶ່ງສາມາດເອົາເຄື່ອງອອກຈາກສາງໃຫ້ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອນໍາໄປສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງພາຍໃນ.
 • ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າສະເພາະທາງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຫຍ່, ສັ່ງຜະລິດ, ສັ່ງຕິດໂລໂກ, ສັ່ງຈາກ Alibaba.com Aliexpress.com ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບທາງຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງ ເພື່ອເອົາລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ໃຫ້ທາງເຮົາຈັດຊື້ໃຫ້. ທາງ khaisong.com ຈະເກັບຄ່າຈັດຊື້ເລີ່ມແຕ່ 3.5% ຂື້ນໄປ ແລ້ວແຕ່ລະກໍລະນີ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ຫ້ອງການ Khaisong.com ໂດຍກົງເລີຍ.

2.3 ເງື່ອນໄຂໃນການຍົກເລີກການສັ່ງຊື້

ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ໄດ້ໃນກໍລະນີ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:

 • ກ່ອນຊໍາລະເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຍົກເລີກ;
 • ກ່ອນສາງໃນຈີນໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ກ່ອນສົ່ງເຄື່ອງຈາກຈີນອອກມາ ໃນເງື່ອນໄຂຜູ້ຂາຍອະນຸຍາດສົ່ງຄືນໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງເສຍຄ່າຂົນສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ຜູ້ຂາຍຕາມຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຂາຍ, ພວກເຮົາຈະພະຍາມເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍ ແຕ່ຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າສາມາດຂໍສົ່ງເງິນຄືນໄດ້ໃນກໍລະນີນີ້.

ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດຂໍຖອນເງິນຄືນ ໃນກໍລະນີທີ່ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້:

 • ໃນກໍລະນີທີ່ ສິນຄ້າສັ່ງຊື້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຜູ້ຂາຍບໍ່ມີສິນຄ້າພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນຄືນ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນໃນລະບົບ Khaisong.com, ລູກຄ້າສາມາດຖອນເງິນໃນບັນຊີກະເປົ໋າເງິນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ;
 • ໃນກໍລະນີ ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ໄປແລ້ວມາຊ້າ ເນື່ອງຈາກສາເຫດການຂົນສົ່ງຊ້າ ເກີນ 30 ວັນ ຫຼັງຈາກຊຳລະເງິນໃນການສັ່ງຊື້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ, ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດຂໍຖອນເງິນຄືນໄດ້.

2.4 ເງື່ອນໄຂລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ Khaisong.com

 • ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ Khaisong.com ແມ່ນເຄື່ອງມືຈັດການໃນການ ທຳທຸລະກຳການເງິນລະຫວ່າງ ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ   Khaisong.com ພວກເຮົາ. ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ໃນກໍລະນີທີ່ ພວກເຮົາຈັດຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ບໍ່ໄດ້ໂດຍອິງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ (ເຊັ່ນ: ຮ້ານບໍ່ມີເຄື່ອງເປັນຕົ້ນ). ນອກຈາກນັ້ນ ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ ຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສາມາດນຳໃຊ້ເງິນກະເປົ໋າບັນຊີຊຳລະຄ່າສິນຄ້າໄດ້ ໂດຍລະບົບຈະຫັກແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີກະເປົ໋າເງິນໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຍອດເງິນໃນບັນຊີກະເປົ໋າເງິນພຽງພໍກັບສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຈະສັ່ງຊື້.
 • ຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ Khaisong.com ເທົ່າກັບເງິນຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກນັ້ນໆ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດໂອນ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນນໍາໃຊ້ໄດ້.
 • ໃນກໍລະນີ ຈໍານວນເງິນໃນການສັ່ງຊື້ເກີນຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ Khaisong.com ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນນີ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ້ອງຈ່າຍ ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງບໍ່ພໍຕື່ມອີກ ທາງເຮົາຈຶ່ງສາມາດຈັດຊື້ໃຫ້ໄດ້.
 • ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດ ດຳເນີນການ ຂໍຖອນເງິນອອກຈາກ ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ ດ້ວຍຮູບແບບເງິນສົດທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ຕາມໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຫຼື ໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານການຄ້າໄດ້ທຸກເມື່ອ,  ຫຼັງຈາກມື້ຮ້ອງຂໍ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມດຳເນີນການສົ່ງເງິນຄືນ ຫຼື ໂອນເຂົ້າໃຫ້ພາຍໃນ 24 ຊົວໂມງ (ສໍາລັບມື້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ). (ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ບັນຊີກະເປົ໋າເງິນ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.khaisong.com/using-wallet )

2.5 ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບປະກັນ

Khaisong.com ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກ ຈີນ ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ:

 • ຫຼັງຈາກລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຊຳລະເງິນຄ່າເຄື່ອງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ;
 • ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ບໍ່ໄດ້ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ສະມາຊິກໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການໂອນເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ສາມາດໃຊ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກຕໍໄປ ຫຼື ຖອນອອກກໍ່ໄດ້;
 • ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ກົງກັບສີ, ສະເປັກ, ລຸ້ນ.... ທີ່ລູກຄ້າເປັນຜູ້ເລືອກເອງ;
 • ຈະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນການເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ ໃນດ້ານຄຸນນະພາບ, ສີ, ສະເປັກ, ການແພັກກ່ອງເຄື່ອງ.... ໃຫ້ໄດ້ຕາມລູກຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ້ອງການ ;
 • ເລັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ກໍລະນີເຄື່ອງມີບັນຫາສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງກໍລະນີ:

 1. ເຄື່ອງບໍ່ຖືກສະເປັກ, ເຊັ່ນ:  ບໍ່ຖືກສີ, ບໍ່ຖືກຂະໜາດ;
 2. ເຄື່ອງມີຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າມີຕຳນິ, ສິນຄ້າເປ່ເພ,ແຕກ.

ທັງສອງກໍລະນີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ທາງເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບບົນເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ 100 ຢວນລົງມາ (ລວມ ທັງລາຄາ 100 ຢວນ) ທາງເຮົາຈະຊົດໃຊ້ຕາມກໍລະນີ້ລຸ່ມນີ້:
 • ຖ້າລກຄ້າຍອມຮັບ ແລະ ເອົາເຄື່ອງເລີຍ ທາງເຮົາຈະຊົດໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ້ 20 % ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ.
 • ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ເອົາເຄື່ອງ ທາງເຮົາຈະຊົດໃຊ້ໃຫ້ຄືນ 100 % ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ ແລ້ວ ສົ່ງເຄື່ອງຄືນໃຫ້ທາງພວກເຮົາ.

      2.             ກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 ຢວນ ທາງເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບພົວພັນເພື່ອເຈລະຈາກັບຜູ້ສະໜອງ (ຜູ້ຂາຍ) ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງຜູ້ສະໜອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທາງລູກຄ້າເສຍຫາຍ, ສ່ວນວ່າຜູ້ສະໜອງຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດ ແມ່ນຂື້ນກັບຜົນການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຂາຍຕົກລົງປ່ຽນ  ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ມີບັນຫາໃຫ້, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີບັນຫາກັບຄືນປະເທດຈີນ ຫາຜູ້ຂາຍ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນ ໃນການຂົນສົ່ງກັບປະເທດຈີນ ຫາຜູ້ຂາຍເອງທັງໝົດ. (ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວໃນຂໍ້ 1 ວ່າດວ້ຍຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການຂອງຂາຍສົ່ງ)

2.6 ເງື່ອນໄຂໃນການບໍ່ຮັບປະກັນ:

Khaisong.com ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ:

 • ສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຊື້ຈະສັ່ງຊື້ໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ, ເພາະຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ;
 • ຄຸນນະພາບສິນຄ້າຈະຖືກໃຈທ່ານທຸກຢ່າງ, ເພາະຂຶ້ນກັບການເລືອກສິນຄ້າຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນນັ້ນ ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າອອນໄລ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້, ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະຊື້ຕ້ອງຄໍານຶງ ແລະ ໄຕ່ຕອງກ່ອນ;
 • ເວລາຂົນສົ່ງຈະກົງກັບເວລາທີ່ສະມາຊິກຕ້ອງການ, ເພາະເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ ສົ່ງເຄື່ອງອອກມາເຖິງສາງເຮົາຊ້າ ຫລື ໄວ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈະສົ່ງຊ້າຫຼືໄວຊໍ່າໃດ, ແຕ່ປົກກະຕິຖ້າຜູ້ຂາຍມີສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ພ້ອມຈະສົ່ງອອກມາແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຮອດລາວປະມານ 7-14ມື້;
 • ເວລາຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະບໍ່ມີການຂີດຂູດ, ບຸ້ມບ້ຽວ ໃດໆ, ເພາະເວລາຂົນສົ່ງອາດມີກໍລະນີສຸກເສີນສະເທືອນຮອດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ້ຂາຍແພັກເຄື່ອງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22/02/2017

ຜູ້ອໍານວນການຮ້ານຂາຍສົ່ງດອດຄອມ