ໝາຍເຫດ: ຂອບເຂດການໃຫ້ການບໍລິການຂອງ khaisong.com ແມ່ນຊ່ວຍຈັດຊື້ ຂົນສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສະຫນອງ ຫລື ຜູ້ຂາຍ, ເລື່ອງຄຸນນະພາບສິນຄ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ສະຫນອງ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ຖ້າເຄື່ອງມີບັນຫາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ສະຫນອງ, ຖ້າເຮົາຈັດຊື້ໃຫ້ຜິດພາດເຮົາຈຶ່ງຮັບຜິດຊອບ ສັ່ງໃຫ້ໃຫມ່ ຫລື ສົ່ງເງິນຄືນ(ຕາມຄວາມຕ້ອງການຜູ້ຊື້)

ສະໝັກສະມາຊິກ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ


ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງຂອງທ່ານ


ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ


ເລືອກວິທີການຈອງຂ່າວສານ

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແລ້ວ ແລະເຫັນດີຕາມຂໍ້ຕົກລົງ Privacy Policyແລ້ວ