ພິເສດ: ແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ ປີນີ້, ວັນທີ 22​ ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຈັດຊື້(ວັນປົກກະຕິແມ່ນ 3,5%),ຈະໄດ້ເສຍແຕ່ ຄ່າຂົນສົ່ງ, ເຊິ່ງຄ່າຂົນສົ່ງສູງສຸດແມ່ນ 22000 ກີບຕໍ່ກິໂລ,
ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ ຈະໄລ່ເປັນປົກກະຕິ (ລາຄາຄລິກທີ່ນີ້)

ເຄື່ອງໜັງ

ສະແດງ:
ວິທີຈັດລຽນ: