ໝາຍເຫດ: ຂອບເຂດການໃຫ້ການບໍລິການຂອງ khaisong.com ແມ່ນຊ່ວຍຈັດຊື້ ຂົນສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສະຫນອງ ຫລື ຜູ້ຂາຍ, ເລື່ອງຄຸນນະພາບສິນຄ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ສະຫນອງ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ຖ້າເຄື່ອງມີບັນຫາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ສະຫນອງ, ຖ້າເຮົາຈັດຊື້ໃຫ້ຜິດພາດເຮົາຈຶ່ງຮັບຜິດຊອບ ສັ່ງໃຫ້ໃຫມ່ ຫລື ສົ່ງເງິນຄືນ(ຕາມຄວາມຕ້ອງການຜູ້ຊື້)

ເສື້ອຊັ້ນໃນ

ຂໍອະໄພ! ໝວດນີ້ບໍ່ມີສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.